Metro Gewert

O nas

Nasza firma zajmuje si? organizacj? i obs?ug? ró?nego typu wydarze?: imprez masowych, imprez promuj?cych firm?, idee, produkt lub imprez s?u??cych zabawie i rozrywce.

Zadowolenie klientów

Zajmujemy si? organizacj? ka?dego przedsi?wzi?cia, poczynaj?c od standardowych realizacji, a ko?cz?c na dzia?aniach niekonwencjonalnych. Ukierunkowanie na tworzenie rzeczy nieszablonowych, profesjonalizm w dzia?aniu, fachowe doradztwo oraz indywidualne podej?cie do klienta pozwalaj? nam na dopasowanie si? do Pa?stwa oczekiwa? i potrzeb.

Us?ugi najwy?szej jako?ci

W?asne zaplecze techniczne i sprz?t do organizacji imprez, w?asny impresariat artystyczny, fachowa i rzetelna kadra realizatorów i obs?ugi, a tak?e wieloletnia praktyka w obs?udze i organizacji ró?nego typu wydarze? zapewniaj? wysoki poziom organizowanych imprez.

Kompleksowo?? oferty

Kompleksowo?? naszej oferty us?ug sprawia, ?e Klient, zlecaj?c nam organizacj? imprezy, za?atwia wszystko z jednym kontrahentem, ustala z nim warunki i koordynuje przygotowanie i realizacj? imprezy. Oszcz?dza przy tym czas i pieni?dze.